Πτωχευση - Aιτηση για την ληψη προληπτικων μετρων άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007Το δίκαιο της εξυγίανσης των επιχειρήσεων αποτελεί ένα επίκαιρο θέμα ειδικά στις μέρες μας με την παγκόσμια οικονομική κρίση και ειδικότερα τώρα με την οικονομική κατάρρευση επιχειρήσεων λόγω του Κορωνοϊού. COVID
O Νόμος 4446/2016 εισήγαγε νεωτερισμούς στη διαδικασία εξυγίανσης του πτωχευτικού κώδικα. Η εν λόγω διαδικασία περιορίστηκε στην επικύρωση συμφωνίας που έχει ήδη συναφθεί 
Η σύναψη της συμφωνίας εξυγίανσης είναι πλέον δυνατή όχι μόνο από τον οφειλέτη και τους πιστωτές του, αλλά και μόνο από τους πιστωτές χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη.

Ο οφειλέτης μπορεί να προστατευθεί σύμφωνα με το άρθρο 106α παρ.6 ΠτΚ διότι υφίσταται πλέον η δυνατότητα το δικαστήριο να προβεί σε διαταγή προληπτικών μέτρων και για το χρονικό διάστημα πριν από την κατάθεση της αίτησης επικύρωσηςεφόσον προσκομίζεται από τον αιτούντα έγγραφη δήλωση πιστωτών που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη ότι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η εν λόγω πρόβλεψη, αποτελεί καινοτομία που εισήγαγε ο ν.4446/2016 και αποσκοπεί στη επίτευξη ηρεμίας κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων καθώς και στη διαφύλαξη της περιουσίας του οφειλέτη, αν οι διαπραγματεύσεις ευδοκιμήσουν και τελικά καταρτισθεί συμφωνία εξυγίανσης και κατατεθεί αίτηση επικύρωσής της στο δικαστήριο.

Η προστασία του οφειλέτη επιτυγχάνεται με την έκδοση προσωρινής διαταγής μέχρι την συζήτηση και υπό τον όρο συζητήσεως της αιτήσεως.

Η ανωτέρω προσωρινή διαταγή διατάσσει

- Την αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών σε βάρος της αιτούσας εταιρείας
- Απαγορεύει την ατομική και συλλογική αναγκαστική εκτέλεση των πιστωτών εις βάρος της αιτούσας
- Απαγορεύει τη λήψη και εκτέλεση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου εις βάρος της αιτούσας
- Απαγορεύει την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δέσμευση των αναφερομένων στην αίτηση τραπεζικών λογαριασμών
Print this post

Trending