ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ


Τον τελευταίο καιρό λόγω της οικονομικής κατάστασης των ελληνικών νοικοκυριών υπάρχει μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων αποποιήσεων κληρονομιάς για την αποφυγή μεταβίβασης των χρεών του θανόντος στους κληρονόμους.
Μέρος τη διαδικασίας των αποποιήσεων είναι και η  αποποίηση της κληρονομιάς από τα ανήλικα τέκνα η οποία γίνεται μόνο μετά από άδεια του αρμοδίου κατά  τόπο Ειρηνοδικείου 
Η αποποίηση από τα ανήλικα τέκνα απασχολεί  όλο και περισσότερους διότι πολλές φορές οι ανήλικοι καθίστανται κληρονόμοι χωρίς να το γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι, αλλά ούτε και οι γονείς τους, θεωρώντας λανθασμένα ότι η προθεσμία αποποίησης ξεκινά με την ενηλικίωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ανήλικοι να βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να κληρονομούν υπέρογκα χρέη λόγω μη εμπρόθεσμης ή καθόλου αποποίησης της κληρονομιάς για λογαριασμό τους από τους γονείς τους.
Η διαδικασία που  πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς που επιθυμούν να αποποιηθούν κληρονομία για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους .
Ειδικότερα, στο άρθρο 1526 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι οι γονείς δεν μπορούν χωρίς την άδεια του δικαστηρίου να επιχειρήσουν στο όνομα του τέκνου τις πράξεις που απαγορεύονται και στον επίτροπο ανηλίκου χωρίς άδεια του δικαστηρίου, ενώ στο άρθρο 1625 του Αστικού Κώδικα προβλέπεται ότι ο επίτροπος δεν έχει δικαίωμα να αποποιείται κληρονομία στο όνομα του ανηλίκου χωρίς την άδεια δικαστηρίου. Επομένως, από τον συνδυασμό των ανωτέρω άρθρων, προκύπτει ότι επί ανηλίκου υπό γονική μέριμνα απαιτείται άδεια του δικαστηρίου προκειμένου να αποποιηθεί ο γονέας στο όνομα του ανηλίκου την κληρονομιά που έχει επαχθεί στον ανήλικο.
Η αίτηση για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης κατατίθεται από τους γονείς του ανηλίκου στη γραμματεία του κατά τόπον αρμόδιου Ειρηνοδικείου, που είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο ανήλικος, το οποίο συνεδριάζει με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας
Για το παραδεκτό της συζήτησης της αιτήσεως που κατατίθεται από τους γονείς, αντίγραφο αυτής πρέπει να επιδοθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών της ιδίας περιφέρειας στην οποία ανήκει και το Ειρηνοδικείο, στο οποίο κατατέθηκε η αίτηση.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ζήτημα της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να λάβει χώρα η αποποίηση. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νόμο, ο κληρονόμος μπορεί και πρέπει επί ποινή ακυρότητας να αποποιηθεί την κληρονομία μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών που αρχίζει από τότε που έμαθε την επαγωγή και το λόγο της.

Λογω COVID υπάρχει αναστολή των σχετικών προθεσμιών

Ειδικότερα, εάν η κληρονομία επάγεται σε πρόσωπο ανίκανο για δικαιοπραξία, η γνώση της επαγωγής και του λόγου της ελέγχεται στο πρόσωπο του νόμιμου αντιπροσώπου. Έτσι, αναφορικά με τον ανήλικο που βρίσκεται υπό γονική μέριμνα το στοιχείο της γνώσης, προκειμένου να αρχίσει να τρέχει η αποκλειστική προθεσμία της αποποίησης, κρίνεται από το πρόσωπο του γονέα που την ασκεί. Δηλαδή, η τετράμηνη προθεσμία ξεκινά από τότε που οι γονείς του ανήλικου έμαθαν ότι το τέκνο τους κατέστη κληρονόμος.
Γίνεται δεκτό ότι αναστέλλει τη συμπλήρωση της προθεσμίας αποποίησης ο χρόνος από τότε που υποβλήθηκε στο δικαστήριο η αίτηση για να  παρασχεθεί άδεια για αποποίηση. Δηλαδή, από την ημέρα που ο γονέας του ανηλίκου καταθέσει στο δικαστήριο αίτηση για παροχή άδειας αποποίησης για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου του μέχρι και την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης αυτής, η τετράμηνη προθεσμία για την αποποίηση αναστέλλεται.
Αν εντός της προθεσμίας προς αποποίηση δεν υποβληθεί η σχετική αίτηση από τους γονείς, η παρέλευσή της συνεπάγεται πλασματική κτήση της κληρονομιάς σε βάρος του ανηλίκου, έστω και αν ο ανήλικος κληρονομεί με το ευεργέτημα της απογραφής.
Εφιστάται, επομένως, η προσοχή σε όλους τους γονείς να ενημερωθούν εγκαίρως για το νομικό πλαίσιο που ισχύει σε περίπτωση επαγωγής κληρονομιάς στο ανήλικο τέκνο τους, ώστε να αποφύγει το ανήλικο τέκνο αδιέξοδες καταστάσεις και επιβάρυνση με υπέρογκα χρέη.

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την διαδικασία κατάθεσης και συζήτησης της σχετικής αίτησης και παρέχει νομικές συμβουλές για όλα τα σχετικά ζητήματα
Print this post

Trending