οροι επιχορηγησης Startup


Σύντομα θα ξεκινήσει νέος κύκλος επιχορήγησης και οι επιχειρηματίες που θα ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να ζητήσουν έως και 43.000 Ευρώ μέσω του προγράμματος Start-up Nation Program 2018.
Από τη στιγμή που εγκρίθηκε το υποβληθέν σχέδιο, οι δικαιούχοι των κεφαλαίων (μη επιστρεπτέων) θα έχουν περισσότερες υποχρεώσεις σε σχέση με τον χρηματοδότη.

Ο οδηγός του αιτούντος για το Πρόγραμμα Start-up Nation Program 2018 δημοσιεύθηκε σε συμβουλευτική έκδοση στα τέλη Μαρτίου, ώστε οι επιχειρηματίες να είναι σε θέση να προετοιμάσουν τα έργα τους κατά την προσεχή περίοδο για να διεκδικήσουν επιχορήγηση μέχρι 200.000 RON. Ο πειρασμός είναι ακόμη μεγαλύτερος καθώς οι δικαιούχοι δεν θα αναγκαστούν να συνεισφέρουν τα δικά τους χρήματα για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο σημερινό άρθρο θα παρουσιάσουμε τις υποχρεώσεις των επιχειρηματιών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του οδηγού του αιτούντος που δημοσιεύθηκαν για τη δημόσια συζήτηση και με βάση τη συμφωνία χρηματοδότησης που συνάφθηκε με τους δικαιούχους που επελέγησαν στη σύνοδο του 2017.

Η συμφωνία χρηματοδότησης διεξάγεται σε δύο διαδοχικές περιόδους:

·       Μία περίοδο εφαρμογής που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας επιχορήγησης μέχρι την υποβολή της τελευταίας αίτησης επιστροφής ή πληρωμής ·
·       Και μία τριετή περίοδο παρακολούθησης.
Οι επιχειρηματίες πρέπει να συμμορφώνονται με τη συμφωνία επιχορήγησης για τέσσερα έτη

Μετά την υποβολή του έργου, οι επιχειρηματίες των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια θα επιλεγούν για χρηματοδότηση θα υπογράψουν συμφωνίες επιχορήγησης (ή συμβάσεις) με τον ανάδοχο (τοπικό γραφείο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς) για τέσσερα έτη (έτος εφαρμογής και τρία ακόμη έτη παρακολούθησης). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι δικαιούχοι θα έχουν πολλούς κανόνες  να τηρήσουν σε σχέση με το δικό τους σχέδιο χρηματοδότησης.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα ανοίξουν τρεχούμενους λογαριασμούς σε ένα από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα-εταίρους (τρεις τράπεζες-εταίροι για την υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτήθηκαν το 2017) προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις διαδικασίες είσπραξης και πληρωμής.
Ο δικαιούχος θα λάβει μη επιστρεπτέο ποσό μέχρι 200.000 lei σε τρεις δόσεις, όπως εκτιμάται κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού επιχειρηματικού σχεδίου.
Για να είναι επιλέξιμες και στη συνέχεια να πληρώνονται από μη επιστρεπτέα κεφάλαια, πρέπει να πραγματοποιηθεί πράγματι δαπάνη μετά την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης. Επομένως, δεν πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί καμία δαπάνη και να μην  έχει εκδοθεί φορολογικό τιμολόγιο ή σύμβαση που έχει υπογραφεί πριν από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας επιχορήγησης, εκτός από τη σύμβαση παροχής συμβουλών.
Όταν το ποσό της επιλέξιμης δαπάνης που ζητείται στην αίτηση επιστροφής ή πληρωμής είναι υψηλότερο από το εγκεκριμένο ποσό, τότε το ποσό της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής συνδρομής που καταβλήθηκε είναι εκείνο που καθορίζεται βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης, ενώ η διαφορά καλύπτεται πλήρως από τον δικαιούχο από τα ίδια κεφάλαια.

Στάδια εφαρμογής του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης, οι βασικές υποχρεώσεις που ανέλαβε ο αντισυμβαλλόμενος είναι οι εξής:

·       η εταιρεία πρέπει να αποκτά μόνο νέα αγαθά και εξοπλισμό υπό συνθήκες αγοράς βάσει διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με την υποβολή τριών τουλάχιστον προσκλήσεων υποβολής προσφορών ·
·       η εταιρεία πρέπει να ασφαλίσει τα αγαθά που έχουν αγοραστεί υπέρ του χορηγού και να διατηρήσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για ολόκληρη την περίοδο παρακολούθησης του έργου.
·       η εταιρεία πρέπει να δημιουργήσει τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης που έχουν αναληφθεί μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής υπό τους όρους που περιγράφονται στο επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς επίσης και τον αριθμό των ανέργων ή αποφοίτων που έχουν αποβεί με μειονεκτήματα μετά το 2012 ·
·       ταυτόχρονα, οι νέες θέσεις εργασίας θα διατηρηθούν για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου ·
·       η εταιρεία πρέπει να επιτρέψει τη δραστηριότητά της για την οποία έχει υποβάλει αίτηση για μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση ·
·       ο προορισμός των αγαθών και του εξοπλισμού που αγοράζονται δεν μπορεί να αλλάξει καθ 'όλη τη διάρκεια της σύμβασης επιχορήγησης ·
·       Επίσης, τα αγορασθέντα αγαθά δεν μπορούν να αποξενωθούν κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών (ένα έτος εφαρμογής και τρία έτη παρακολούθησης).
·       οποιαδήποτε αλλαγή της καταστατικής έδρας ή του τόπου υλοποίησης του έργου μπορεί να γίνει μόνο με την προηγούμενη ειδοποίηση του χορηγού.

Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος υλοποίησης, αλλά όχι πέραν των δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης επιχορήγησης, το έργο θα εισέλθει στην τριετή περίοδο παρακολούθησης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο δικαιούχος θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

·       ο δικαιούχος δεν θα έχει το δικαίωμα να πουλήσει τα αγαθά που αποτελούν το αντικείμενο του έργου.
·       ο δικαιούχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί τα αγαθά που αγοράζονται για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους έχει λάβει χρηματοδότηση.
·       να επιτρέψει οποιονδήποτε έλεγχο ο φορέας παροχής υπηρεσιών θεωρεί απαραίτητο και έγκαιρο για την επαλήθευση των αναληφθεισών υποχρεώσεων ·

Ως εξαίρεση από την προαναφερόμενη τριετή προθεσμία, ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρήσει νεοσυσταθείσες θέσεις εργασίας τουλάχιστον δύο έτη μετά τη λήξη της περιόδου εφαρμογής.
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος, ο παραχωρησιούχος δικαιούται, βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης, να κινήσει τις διαδικασίες για την ανάκτηση της μη επιστρεπτέας χρηματικής επιχορήγησης, μαζί με τους σχετικούς τόκους.

Print this post

Trending