Συμβαση εμπιστευτικοτητας - NDA agreement


Η σύμβαση εμπιστευτικότητας  είναι ένα νομικό έγγραφο, στο οποίο δηλώνεται ξεκάθαρα ότι μια πλευρά δίνει τη συγκατάθεσή της να μην αποκαλύψει όσες εμπιστευτικές πληροφορίες γνωρίζει για μια άλλη.  Είναι μια σύμβαση που συνήθως υπογράφεται ανάμεσα σε έναν εργοδότη και έναν εργαζόμενο. Το έγγραφο αυτό προστατεύει τον εργοδότη από τη διαρροή απόρρητων πληροφοριών που αφορούν την επιχείρησή του από τους εργαζόμενούς του, οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν εναντίον του και να τον βλάψουν, όπως για παράδειγμα αποκαλύπτοντας πληροφορίες στους ανταγωνιστές του


Η σύμβαση αυτή χρησιμοποιείται ακόμη όταν ένας εφευρέτης επιλέγει έναν κατασκευαστή για τη δημιουργία πρωτοτύπων με βάση την εφεύρεσή του.

Οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση σε απόρρητο υλικό πρέπει να υπογράφει μια συμφωνία τήρησης απορρήτου, προτού φυσικά αποκτήσει πρόσβαση στο υλικό αυτό

Είναι πολύ σημαντικό να διατυπωθεί με ακρίβεια το περιεχόμενο μιας τέτοιας συμφωνίας, η οποία θα υπογραφεί από τα μέρη που θα έχουν πρόσβαση στις εμπιστευτικές πληροφορίες των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη, διατήρηση και επιβίωσή τους.

Τι θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη:
- Να διαπιστώσει αν είναι απαραίτητη η σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας, αν για παράδειγμα οι υπό συζήτηση πληροφορίες είναι ήδη δημόσια γνωστές.
- Να καθορίσει και να διευκρινίσει με ακρίβεια ποιες πληροφορίες είναι ή θεωρούνται απόρρητες, προκειμένου ο εργαζόμενος να γνωρίζει τις υποχρεώσεις του και τι επιτρέπεται να συζητά ή όχι.
- Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να διευκρινιστούν ακόμη οι περιστάσεις κατά τις οποίες ένας εργαζόμενος μπορεί να αποκαλύψει απόρρητες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα αν κληθεί στο δικαστήριο ή αν διαταχθεί από κάποια άλλη δημόσια αρχή.
- Θα πρέπει ακόμη να είναι ξεκάθαρο ότι ο εργοδότης διατηρεί τα δικαιώματα των απόρρητων αυτών πληροφοριών και την κυριότητά τους.
- Θα πρέπει να αναφέρονται τα ένδικα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που η μια πλευρά παραβιάσει τη συμφωνία, όπως για παράδειγμα η χρηματική αποζημίωση. Ο σκοπός της σύναψης μιας τέτοιας συμφωνίας δεν είναι να βγάλει κανείς χρήματα από αυτήν, αλλά να αποθαρρύνει την πλευρά που αποκτά πρόσβαση στις απόρρητες πληροφορίες να μην τις αποκαλύψει, καθώς μια τέτοια ενέργεια θα οδηγούσε σε απώλεια εσόδων και αξιοπιστίας για την επιχείρησή σας.

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο είναι ότι όταν μια επιχείρηση συζητά για το περιεχόμενο της συμφωνίας με μια νομική οντότητα, θα πρέπει και οι εργαζόμενοι αυτής να υπογράψουν μια άλλη αντίστοιχη συμφωνία τήρησης απορρήτου για το περιεχόμενο της πρώτης.

Τελευταίο σημείο, αλλά πολύ σημαντικό είναι να απευθύνεται κανείς σε δικηγόρους και νομικές εταιρείες, αντί να κατεβάζει έτοιμες μορφές συμφωνιών που υπάρχουν στο διαδίκτυο.

Οι συμφωνίες αυτές είναι πολύ διαδεδομένες στις ΗΠΑ και είναι γνωστές ως NDAs (Non- Disclosure Agreements). Οι ποινικές ρήτρες και οι σχετικές αποζημιώσεις απο τα Δικαστήρια είναι κατα πολύ μεγαλύτερες απο τις αντίστοιχες ελληνικές
Print Friendly and PDF
Print this post

Trending