Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματαΑξιώσεις συμμετοχής στα αποκτήματα του άλλου συζύγου είναι οι οικονομικές διενέξεις που μπορεί να γεννηθούν μετά το διαζύγιο.  

Ο νομοθέτης θεωρεί πως υφίσταται μεταξύ των συζύγων μία κοινοκτημοσύνη εν τοις πράγμασι, γι' αυτό και είναι σχετικά κάπως αδιάφορο γι' αυτόν αν η υπαγωγή του αποκτώμενου περιουσιακού στοιχείου στην περιουσία του ενός ή του άλλου συζύγου ανταποκρίνεται στον μόχθο και την προσπάθεια που κατέβαλε και ο άλλος σύζυγος στην απόκτησή του. Όταν όμως λυθεί ή ακυρωθεί ο γάμος ή οι σύζυγοι σταματήσουν να συμβιώνουν αυτόματα σταματάει η συζυγική οικονομική κοινότητα που υπήρχε και η κατανομή των περιουσιακών αποτελεσμάτων της πρέπει να είναι ανάλογη με τη συμβολή εκάστου συζύγου.
Για να μπορέσει να ασκήσει ο εκάστοτε σύζυγος την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, ο νόμος θέτει κάποια χρονικά περιθώρια. Αυτά είναι ότι ή θα πρέπει να έχει λυθεί αμετάκλητα ο γάμος ή θα πρέπει να περάσουν 3 χρόνια από τη στιγμή που ξεκίνησε η διάσταση των συζύγων. 
 Η κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά του υποχρέου συζύγου, εξασφαλίζει ότι δεν θα τα εκποιήσει άμεσα. Πρέπει όμως να αποδειχθεί ότι υπάρχει βάσιμος κίνδυνος εξαφάνισης της περιουσίας που αποκτήθηκε απο κοινές προσπάθειες 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με απόλυτη επιτυχία τη διεκδίκηση των σχετικών αξιώσεων καθώς και όλες τις προπαρασκευαστικές πράξεις επ'αυτών.

Print this post

Trending