Ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία


 •  Μειωμένο εργατικό κόστος. Σήμερα η αμοιβή ενός εργατοτεχνίτη ανέρχεται στα 350 ευρώ. 
 • Χαμηλές εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές,  17,4 % για τον εργοδότη και 12,9 % για τον εργαζόμενο
 • Μικρότερο κόστος αρκετών συντελεστών παραγωγής π.χ. Ηλεκτρική ενέργεια. 
 • Μικρό λειτουργικό κόστος διοίκησης. 
 • Οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται  από το Φ.Π.Α.
 • Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων είναι 2 %, η γεωργική γη δεν φορογείται.
 • Μικρότερη γραφειοκρατία στην ίδρυση και διαχείριση εταιρειών. Όλα τα επαγγέλματα είναι ανοικτά και προσβάσιμα σε όλους. Πχ. δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα και κόστη αγοράς αδειών για ίδρυση μεταφορικής εταιρείας και για το λόγο αυτό πολλές μεταφορικές εταιρείες έχουν εγκατασταθεί στη γείτονα χώρα.
 • Σταθερό τραπεζικό σύστημα και ύπαρξη υποκαταστημάτων των Ελληνικών τραπεζών σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας. 
 • Σταθερό φορολογικό σύστημα και χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές. Ο φόρος των εταιρικών κερδών ανέρχεται στο 10% και ο φόρος μερισμάτων στο 5%.
 • Ο Φ.Π.Α επιστρέφεται μέσα σε τρεις μήνες
 • Ευθύνη στις αε και στις επε έχει μόνο η εταιρική  περιουσία και όχι η ατομική.
 • Η Βουλγαρία έχει συνάψει συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με τα περισσότερα κράτη.
 • Δεν υπάρχουν τεκμήρια διαβίωσης. 
 • Τέλος ως χώρα κράτος - μέλος της Ε.Ε.απολαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα με την ελεύθερη διακίνηση ατόμων, εμπορευμάτων και κεφαλαίων, παράλληλα εντάσσεται σε ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα και τέλος διατηρεί (άποψη μας) το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να έχει δικό τη νόμισμα.

Το δικηγορικό μας γραφείο εξελίσσεται και προσφέρει νέες υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας την σύσταση της εταιρίας σας στη Βουλγαρία, Κύπρο και Ρουμανία σε συνεργασία με τα πιο έμπειρα και αξιόπιστα Δικηγορικά Γραφεία. Το γραφείο μας έχει υπογράψει πρωτόκολλα συνεργασίας και εχεμύθειας με τα μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία και των τριών Χωρών και μπορεί να εγγυηθεί την σύσταση της εταιρείας με ταχύτητα και προπάντων με ασφάλεια.

Print this post

Trending